top of page

Regulamin Apartamentu Salmopolska5

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w Apartamencie Salmopolska5 położonym w Szczyrku, przy ulicy Salmopolskiej 5 (zwanym dalej Apartamentem).

Umowa pomiędzy klientem a właścicielem Apartamentu jest zawarta w momencie dokonania rezerwacji (bez względu na sposób, w jaki rezerwacja została dokonana).

Zasady Apartamentu:

 1. W Apartamencie zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych oraz innych generujących dym, jak również używanie środków psychoaktywnych, narkotyków oraz innych nielegalnych w świetle polskiego prawa.

 2. W Apartamencie zabronionym jest organizowanie imprez.

 3. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 4. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu, klient powinien sprawdzić czy jest on zamknięty. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju należących do Apartamentu rzeczy (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd).

 5. Właściciel Apartamentu nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez klienta w Apartamencie. Apartament nie posiada sejfu.

 6. W Apartamencie mogą zamieszkiwać jednocześnie maksymalnie 4 osoby (plus ewentualnie małe dziecko mieszczące się w łóżeczku dziecięcym).

 7. Apartament wynajmowany jest na doby noclegowe, które trwają od godziny 16:00 do godziny 11:00. W uzasadnionych przypadkach, o ile będzie to możliwe, doba noclegowa może rozpocząć się wcześniej lub zakończyć później, przy czym wymaga to zgody właściciela Apartamentu.

 8. W apartamencie mogą przebywać zwierzęta klienta w przypadku, gdy są dobrze ułożone i nie spowodują jakichkolwiek szkód w wyposażeniu Apartamentu. Za pobyt zwierząt odpowiada klient.

 9. Klient zobowiązany jest okazać, na żądanie, obsłudze apartamentu dokument tożsamości, celem zameldowania klienta.

 10. Apartament może być wykorzystywany tylko w celach mieszkaniowych i nie może być przez klienta oddany w podnajem, użyczenie lub do korzystania osobie trzeciej na innej podstawie prawnej.

 11. Akceptowane formy płatności za pobyt: karta kredytowa/płatnicza, gotówka, przedpłata przelewem. Właściciel może zażądać zaliczki w wysokości do 100% ceny najmu.

 12. Klient oczekujący otrzymania faktury za pobyt zobowiązany jest zgłosić takie żądanie najpóźniej w dniu zakończenia pobytu.

 13. Klient zobowiązany jest uiścić należność za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu, chyba że na skutek odmiennych ustaleń właściciel postanowi inaczej.

 14. Apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim znajdował się on w dniu przyjazdu. Klient odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w Apartamencie.

 15. W przypadku wyrządzenia szkody, a także w przypadku zajścia zdarzenia grożącego szkodą właściciela, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym właściciela.

 16. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, właściciel rezerwuje sobie prawo zaproponowania klientowi innego terminu zastępczego do pierwotnie zarezerwowanego.

 

Dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych klienta Apartamentu jest właściciel Apartamentu: Leszek Krupa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KRP Leszek Krupa z siedzibą w Szczyrku przy ul. Salmopolskiej 5, 43-370 Szczyrk.

 2. Dane osobowe klienta przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz motyw 47 przedmiotowego rozporządzenia (cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora: ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, udzielanie odpowiedzi na pytania, wnioski, skargi Klienta, marketing bezpośredni).

 1. Dane osobowe klienta mogą być udostępniane innym odbiorcom danych tj. podmiotom współpracującym z właścicielem przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, a także Urzędowi Miasta Szczyrku – w celu rozliczenia opłaty miejscowej. Mogą to być inni administratorzy danych osobowych, a także podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu właściciela oraz pracownicy właściciela stosownie upoważnieni do przetwarzania danych.

 2. Właściciel przechowuje dane osobowe do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane, przez czas, w którym przepisy nakazują właścicielowi przechowywać dane, przez czas konieczny do ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz ze względu na każdy prawnie uzasadniony interes właściciela.

 3. Klientowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych.

 4. Klient może realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem następującego kanału komunikacyjnego:

 1. wysyłając e-mail na adres: salmopolska5@gmail.com

 2. wysyłając pismo na adres korespondencyjny: ul. Karpacka 24/B16, 43-300 Bielsko-Biała.

 1. Klientowi przysługuje również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Dane osobowe Klienta nie są przez właściciela przetwarzane w sposób, który skutkowałby zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniem. Oznacza to, że właściciel nie wykorzystuje systemów informatycznych, które gromadziłyby informacje na temat jego klientów i jednocześnie samodzielnie, automatycznie, podejmowałyby decyzje, które mogłyby wywołać wobec klienta skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływać.

 3. Odpowiednie polityki ochrony danych wdrożone przez właściciela, poddawane są regularnym i systematycznym przeglądom, co zapewnia bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 15 lipca 2018 roku.

bottom of page